Mellemtrinnet

er for elever i 3.- 6. klasse


Faglige og sociale fællesskaber

Mellemtrinnet på Malling Skole er 3.-6. klasse. Der gives overlevering ved skiftet fra indskoling til mellemtrin, og samtidig er vi meget opmærksomme på vigtigtheden af en grundig overlevering ved skiftet til udskolingen i 7. klasse.

Børn lærer bedst i trygge rammer og det kræver en god og sund klassekultur. Vi er organiserede i klasser med en/to klasselærere samt en klassepædagog fra SFO og senere fra fritidsklub, som arbejder sammen om klassens trivsel.

Der er mange måder at lære på og vi bestræber os på at variere undervisningen, så vi bevarer elevernes glæde ved at lære i et forpligtende fællesskab.

Traditioner på mellemtrinnet

Vi samarbejder både på tværs af klasserne og årgange ved temadage, flexuge mv.

På Malling Skole har vi en god tradition for, at alle eleverne optræder/udstiller på skolens særlige dage, for på denne måde at understøtte skolens kultur.

Foruden skolens fælles traditioner har vi på mellemtrinnet bla. følgende:

 • Ugentlig morgensamling
 • Lejrtur i Dyngby (3. årg)
 • Luciaoptog (5. årg)
 • Hvem vil være litterær? (5.årg)
 • Social pejling (5.årg)
 • En uges lejrskole (6. årg)
 • Malling-mester i højtlæsning (6.årg)
 • Årlig mellemtrinsuge, hvor 6.årgang laver avis og 3.-5. årgang har værksteder

Når man kommer i 6. klasse, kan man ansøge om at blive gå-buschauffør og på 7. årgang kan man blive skolepatrulje.

Bevægelse i undervisningen

Når vi tænker bevægelse i undervisningen (udover idræt og svømning), kan der være forskellige formål:

 • Konsolidering af viden
 • Mind-breaks
 • Tilegnelse af ny viden

Bevægelse er med forskellig intensitet.

Trivsel

Vi prioriterer trivsel i klasserne højt, samt fællesskabet på hele mellemtrinnet. I 3. klasserne er det et stort fokuspunkt at få skabt en god og solid kultur i klassen. Dette arbejde fortsættes videre gennem årene gennem fx. faget klassekultur, aktive forældreråd, samarbejde med SFO og klub, trivselsdage, flexuger, ture ud af huset, faglig sparring med interne og eksterne samarbejdspartnere.

På Malling Skole har vi en inklusionsvejleder, som teams og elever kan blive tilknyttet i en periode. Inklusionsvejlederen kan være i klassen med en gruppe elever, på det, der kaldes Mellemholdet eller med enkelte elever i individuelle forløb. Undervejs i processen er der et tæt samarbejde med forældre og teamet. Målet er at få skabt det pædagogiske læringsrum, som eleven har brug for.

Pauser

Generelt har vi den holdning på mellemtrinnet, at det er godt med frisk luft og udeaktiviteter i løbet af dagens pauser.

Derfor skal eleverne være ude i minimum én pause om dagen. Det er forskelligt fra årgang til årgang, hvilke pauser det er.

Skole/hjem samarbejde

 • Klasselæreren kontakter klasseforældrerådet i begyndelsen af skoleåret med henblik på punkter til det første forældremøde
 • Lærerne deltager i 1-2 forældremøder/arrangementer om året
 • Årsplaner udkommer i efteråret
 • Lærerne orienterer løbende om arbejdet i klassen via ugeplanen, lektiedagbog og evt. forældrebrev på intra
 • Der skrives elevplaner 1 gang om året
 • Der tilbydes 1 samtale om året (dansk- og matematiklærere). På 3. og 4. årgang deltager klassepædagogen
 • Yderligere samtaler aftales mellem lærere og forældre
 • Lektier skrives i lektiedagbogen på intra
 • På første forældremøde i 3. klasse deltager klassens lærere så vidt muligt